Oposiciones a Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona

Oposiciones

     

Todo el año

  

Consultar.

  

Descripción

Vols ser bomber a Catalunya? Es tracta d’una professió gratificant i molt ben remunerada. Si aproves les oposicions de bomber i aconsegueixes una plaça, cobraràs aproximadament 2.300 €* al mes amb la seguretat que es tracta d’una feina per a tota la vida. A MasterD et preparem per a les proves teòriques i també et preparem per a l’entrevista personal a partir de casos reals.

Preparem l’accés a bomber en qualsevol localitat de Catalunya. Informa't Ara!

No t’ho pensis més i prepara’t es oposicions de bomber de la Generalitat de Catalunya. Tenir una feina fixa de bomber a Catalunya és ara possible amb l’ajuda de MasterD, experts en la preparació d’oposicions. Fa més de 20 anys que ajudem les persones a assolir la seva meta professional.

Aquest mes si ets alumne de MasterD comptaràs amb promocions especials a l’Autoescola Canyelles!

Requisitos

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.
 • Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.
 • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.
 • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.
 • Com a requisit específic d’alçada del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona:
 • Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.
Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Convocatorias

Inicio: Todo el año

Profesores

Personal docente


 • Alicia Santos
  Profesora.Licenciada en Derecho.Amplia experiencia en la preparación de oposiciones.

 • Alejandro Matute
  Diplomado en Magisterio de Educación Física y Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • Alicia Pérez
  Diplomada en Educación Física, Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Máster en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y ...

Lugares

Barcelona, Lleida

Oposiciones

     

Todo el año

  

Consultar.

  

EN AVANZA EN TU CARRERA TE AYUDAMOS  

En Avanza en tu Carrera tenemos más de 50.000 cursos para ti. Te orientamos y asesoramos para que elijas tu formación. Elige la opción que más te interese: Formación Profesional, Oposiciones, Grados, Postgrados y mucho más.

ÁREAS MÁS SOLICITADAS  

BUSCA TUS CURSOS EN TU PROVINCIA