Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

CEF.- Centro de Estudios Financieros

Oposiciones

Presencial en Barcelona

Consultar.

Todo el año

200 €/mes

 • Aquest Cos té assignades funcions de realització d'activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

  Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari

  A més del Cos Superior, el CEF també prepara l'accés al Cos Tècnic de Gestió (Diplomats Universitaris) i el d'Administratius (Batxiller Superior)
 • Requisitos

  Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari

  A més del Cos Superior, el CEF també prepara l'accés al Cos Tècnic de Gestió (Diplomats Universitaris) i el d'Administratius (Batxiller Superior).
 • Aprovat  en el DOGC de 12 d'agost de 2008

  Està compost per una Part General i 4 Àmbits:

  Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits)

  • Àmbit General (40 temes)

  • Àmbit Jurídic (40 temes)

  • Àmbit Econòmic (40 temes)

  • Àmbit de Prevenció (40 temes)


  PROVES

  L'Oposició consta de 2 proves:

  PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis


  • Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1). Durada 1 hora.

  • Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (60 temes). Durada 1 h. 30 minuts.

  • Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 1 h 30 minuts.

  • Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 2 hores.


  SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.


  • Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.

  • Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.


 • Convocatorias

  Inicio: Todo el año
 • Lugares

  Barcelona
 

¿Te interesa el curso?
Pide que te informen sobre Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Al pulsar el botón "Infórmate" he leído y acepto el Aviso legal de Avanza en tu carrera.

Validando datos

Ir arriba