Oposiciones a Grupo A2: Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

CEF.- Centro de Estudios Financieros

Oposiciones

Presencial en Barcelona

Consultar..

Todo el año

150 €/mes

 • Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.
 • Requisitos

  Com requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, Títol d'enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.
 • PRIMERA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.

  • Per als aspirants del torn de lliure accés, aquesta prova comprèn l'annex I (blocs I a V) del temari previst a la base 1.3.

  • La prova consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 60 preguntes, més 6 de reserva, proposades pel Tribunal Qualificador, cadascuna amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta.


  SEGONA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.


  • Aquesta prova comprèn l'annex 2 i l'annex 3 del temari previst a la base 1.3.

  • Aquesta prova consisteix a resoldre per escrit 4 supòsits pràctics en els quals es plantejarà, eventualment, analitzar els estats comptables d'una empresa; comprovar l'adequació de les autoliquidacions o declaracions tributàries als fets imposables produïts i als altres elements coneguts de l'obligació tributària; contestar al·legacions; efectuar i motivar la regularització tributària i practicar les liquidacions tributàries, incloses liquidacions de sancions tributàries; determinar les actuacions i procediments de recaptació en període voluntari i/o executiu; analitzar la situació economicofinancera del deutor a efectes de determinar els acords per adoptar en el marc d'un procediment de recaptació, i resoldre procediments de revisió.

  • L'aspirant disposarà, durant la realització de la prova, de material mínim de suport i consulta en format paper o electrònic (que inclourà la normativa aplicable al/s supòsit/s pràctic/s plantejat/s) lliurat pel Tribunal Qualificador.


  TERCERA PROVA: de caràcter obligatori i eliminatori.


  • Aquesta prova comprèn l'annex 3 del temari previst a la base 1.3.

  • Consisteix a respondre per escrit o mitjançant suport informàtic en format word sis preguntes proposades pel Tribunal Qualificador.

  • El temps per a la realització d'aquesta prova serà de 2 hores.


 • Convocatorias

  Inicio: Todo el año
 • Lugares

  Barcelona
 • El sistema de preparació serà en CLASSES PRESENCIALS exclusivament.

  La preparació està orientada a la superació de les proves de tipus test i casos pràctics que configuren els exàmens d'aquesta oposició. Des de l'inici se li proposen als alumnes la realització d'exercicis i simulacres que s'estructuren com veritables assajos dels exàmens finals. D'aquesta forma s'arriben a els coneixements i habilitats apropiades per a la superació d'aquesta oposició.

  A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.
 

¿Te interesa el curso?
Pide que te informen sobre Oposiciones a Grupo A2: Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

Al pulsar el botón "Infórmate" he leído y acepto el Aviso legal de Avanza en tu carrera.

Validando datos

Ir arriba