¡Este curso ya no admite solicitudes de información!

Aquí tienes otras opciones similares

Oposiciones Administrativos Generalitat de Cataluña

Formacat Catalunya

Oposiciones

  

Mataró

  

Todo el año

  

Consultar

  

Requisitos

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. c) Tenir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de tècnic superior (LOGSE) o qualsevol equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència. d) Satisfer els drets d'examen. e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades. f) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. Aquests requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Temario

TEMA 1: La Constitució espanyola de 1978. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. TEMA 2: La Corona. Les Corts Generals. El Defensor del Poble. El Govern. Relacions del Govern amb les Corts Generals. TEMA 3: El poder judicial. L'organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia. TEMA 4: L?organització administrativa espanyola: l?Administració central, l?Administració autonòmica, l?Administració local i l?Administració institucional. TEMA 5: Organització i funcionament de l?Administració de l?Estat. TEMA 6: L`organització territorial de l`Estat. L`administració local: ens que l`integren. El municipi. La província. L`organització comarcal de Catalunya. TEMA 7: Les Comunitats Autònomes: constitució i competències. Els estatuts d`autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial. TEMA 8: Organització de les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials: marc jurídic i jurisprudència. TEMA 9: Les institucions de la Catalunya medieval i moderna (s. XIII a XVIII). L`origen de la Generalitat de Catalunya. La seva funció. TEMA 10: Catalunya dins l?Estat Espanyol (s.XVIII iXIX). TEMA 11: La Mancomunitat de Catalunya: El seu marc legal. El seu funcionament. TEMA 12: La implantació del franquisme a Catalunya. TEMA 13: L`Estatut d`autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar: Els procediments de reforma. TEMA 14: El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. TEMA 15: El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions. TEMA 16: L?organització administrativa de la Generalitat. TEMA 17: Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Aplicació i eficàcia. TEMA 18: Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea. TEMA 19: L`Administració Pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària. TEMA 20: L`acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. TEMA 21: El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d`aplicació i principis. El procediment administratiu derivat de l`organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. TEMA 22: Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d`ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l`exercici de les accions civils i laborals. TEMA 23: La contractació administrativa: concepte i font. Incidència del dret comunitari europeu. Elements. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l`Administració. TEMA 24: Les formes d`activitat administrativa. L`activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Principals manifestacions. TEMA 25: El procediment administratiu: concepte i principis. TEMA 26: Les fases del procediment administratiu. TEMA 27: Revisió dels actes en via administrativa. TEMA 28: La contractació administrativa: concepte i fonts. TEMA 29: Les formes d?activitat administrativa. TEMA 30: El domini públic i privat de l?Administració. TEMA 31: El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: marc jurídic. El personal al servei de les administracions públiques. TEMA 32: La funció pública de l`Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni col-lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La funció pública de l`Administració local: règim jurídic. TEMA 33: La provisió de llocs de treball. TEMA 34: Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d`incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels funcionaris. TEMA 35: Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari. TEMA 36: Les retribucions del personal. TEMA 37: Les relacions laborals. TEMA 38: El dret de treball. Principis fonamentals que l`inspiren. Fonts del dret del treball. L`Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col-lectius. TEMA 39: El contracte de treball: concepte, subjectes, forma i contingut. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitat de contracte. TEMA 40: El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei General de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions. TEMA 41: Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social. TEMA 42: El pressupost de la Generalitat: estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. Les lleis de pressupostos: contingut. El cic

Convocatorias

Inicio: Todo el año

Lugares

Mataró

Oposiciones

     

Todo el año

  

Consultar

  

EN AVANZA EN TU CARRERA TE AYUDAMOS  

En Avanza en tu Carrera tenemos más de 50.000 cursos para ti. Te orientamos y asesoramos para que elijas tu formación. Elige la opción que más te interese: Formación Profesional, Oposiciones, Grados, Postgrados y mucho más.

ÁREAS MÁS SOLICITADAS  

BUSCA TUS CURSOS EN TU PROVINCIA