Oposiciones Agente Rural

Formacat Catalunya

 • Conèixer l'estructura de la Constitució Espanyola, així com els drets i deures dels ciutadans. Conèixer les diferents Administracions Públiques incloses en l'Administració general de l'estat. Analitzar les diferents normes jurídiques en matèria forestal vigents a Catalunya. Adquirir els coneixements necessaris en matèria de caça i pesca per al perfecte desenvolupament de les funcions de l'agent rural: coneixement d'espècies , arts, legislació.

  Identificar les principals espècies animals i vegetals de Catalunya. Saber com s'actua davant els incendis forestals: prevenció, extinció, anàlisi, posterior¿ Adquirir els coneixements bàsics sobre el treball de l'agent rural, com les tècniques de repoblació, cubicació d'arbres, etc.
 • Requisitos

  Tener nacionalidad española o la de otro estado miembro de la Unión Europea. Haber cumplido los 18 años y no superar la edad de 65 años. Poseer Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente. Poseer el permiso de conducir de la clase B o B1. Residentes en España (Barcelona, Girona).

 • 1. Constitució Espanyola.
  2. Estatut de Catalunya
  3. Institucions de la Generalitat de Catalunya.
  4. L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.
  5. El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
  6. Configuració de la Unió Europea.
  7. Les Institucions Comunitàries.
  8. L'Administració Pública: conceptes i principis.
  9. La revisió dels actes en via administrativa.
  10. La responsabilitat de les administracions.
  11. Les formes de l'activitat administrativa.
  12. El personal al servei de les administracions.
  13. La planificació i la gestió dels recursos humans en les Administracions Públiques.
  14. Drets i Deures dels funcionaris públics.
  15. El Cos d'agents rurals.
  16. El procediment administratiu sancionador.
  17. La llei forestal de Catalunya.
  18. Aprofitaments forestals.
  19. Espècies de flora protegida.
  20. L'activitat *apícola a Catalunya.
  21. Els espais naturals protegits.
  22. L'activitat cinegètica a Catalunya.
  23. L'activitat piscícola a Catalunya.
  24. egulació sobre la protecció dels animals a Catalunya.
  25. Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals.
  26. Mesures de prevenció d'incendis.
  27. Regulació sobre l'accés motoritzat en el medi ambient.
  28. El reglament d'armes: estructura i contingut.
  29. la pesca marítima i el marisqueig a Catalunya.
  30. Les reserves marines a Catalunya: normatives reguladores.
  31. Les talles mínimes de les espècies d'interès pesquer a Catalunya.
  32. Maquinària agrícola i forestal.
  33. Cartografia.
  34. Geografia física de Catalunya.
 • Convocatorias

  Inicio: Todo el año
 • Lugares

  Mataró

Titulae Bilbao

Oposiciones
Presencial en Bilbao
A consultar.
Todo el año
Se ofrece un 25% de descuento
A Consultar

STARJOBS

Oposiciones
A distancia / Online.
Consultar.
Todo el año
A Consultar

Òrbita Gironina

Oposiciones
Semipresencial en Girona
Consultar.
Todo el año
A Consultar

MasterD

Oposiciones
A distancia / Online. Semipresencial en Barcelona y Lleida
Consultar..
Todo el año
A Consultar
También podemos ofrecerte otras alternativas similares a este curso
  AENA
  Administración Autonómica
  Administración Local
  Administración Pública
  Administración de la Seguridad Social
  Administración del Estado
  Archivos, Bibliotecas y Museos
  Bomberos y Protección Civil
  Cajas y Bancos
Ir arriba